අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් අධීක්‍ෂණය කිරීමට නව ‘ලකුණු පත්‍ර’ පද්ධතියක්.

අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගේ කාර්ය සාධනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්යාලය විසින් නව ‘ලකුණු කාඩ්පත්’ ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතට අනුව, ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනයේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සහ කාර්තුමය වශයෙන් වෙනස්කම් සිදු කිරීමේ අරමුණින් නව ක්‍රමය හඳුන්වා දෙනු ඇත.

වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය, අදාළ අමාත්‍යවරයා සහ අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ හැකියාව, මහජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඔවුන් වෙත පැවරී ඇති කාර්යයන්හි ප්‍රගතිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ලේකම්වරුන්ගේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳව සමාලෝචන වැඩසටහනේදී අවධානය යොමු කෙරේ. , සහ අනෙකුත් නිර්ණායක අතර ලේකම්වරුන් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ ප්රදේශ.

ජනාධිපති කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු උපුටා දක්වමින් එම වාර්තාව සඳහන් කළේ ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධයෙන් කිසියම් තීරණයක් ගැනීමට පෙර ලේකම්වරුන්ගේ කාර්ය සාධනය ඇගයීමට ලක්කිරීමේදී සහ ලකුණු ලබාදීමේදී කාර්ය සාධනය පැහැර හැරීම සැලකිල්ලට ගන්නා බවයි.

ලකුණු කාඩ්පත් ක්‍රමයට අනුව, ලේකම්වරුන් සිය කාර්ය සාධනය සඳහා ලකුණු 65 ට වැඩි ලකුණු ලබා ගත යුතු අතර ඉහළ ලකුණු ලබා ඇති අය එම අමාත්‍යාංශයේම රඳවා ගනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, 50 ත් 65 ත් අතර සිටින අය ස්ථාන මාරු සඳහා සලකා බලනු ලබන අතර, ඔවුන් සමඟ ලකුණු 50 ට අඩු අය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධූරය අහිමි වුවහොත් හෝ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් වී කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සිටින අයට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ.

තවද, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ලෙස කටයුතු කිරීමට නිලධාරීන් තෝරා ගැනීමේදී ලකුණු ක්‍රමය සැලකිල්ලට ගෙන නිලධාරීන් පිළිබඳ පසු විපරම් ක්‍රියාමාර්ග සඳහා කාර්තුමය වාර්තාවක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත යොමු කිරීමට නියමිතය.

අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්යාලය මේ වන විටත් අධීක්ෂණය ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *