අද සිට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවට යන මගීන්ට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයකට ලක්වීම අනිවාර්යය කරයි

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව වෙත යන ගුවන් මගීන්ට අද සිට ගුවන් ගමන් පරීක්ෂා කිරීමට පෙර රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයකට ලක්වීම අනිවාර්යය කර ඇත.

ඕස්ට්‍රේලියාව හෝ ඒ හරහා සංක්‍රමණය වන සංචාරකයින් සඳහා කොවිඩ් -19 සඳහා අදාළ PCR පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලයක් අවශ්‍ය වේ.

නියමිත පිටත්වීමට පැය 72 ක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් තුළ මෙම කොවිඩ් -19 PCR පරීක්ෂණ වාර්තාව ගුවන් සමාගමට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

මීට අමතරව, ඕස්ට්‍රේලියාවට පිටත්වීමට පෙර කොවිඩ් -19 අදාළ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලයක් ද අවශ්‍ය වේ.

ගුවන් ගමන සඳහා නියමිත පිටත්වීමට පැය 8 ක් හෝ ඊට අඩුකාලයක් තුළ එම පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ගුවන් සමාගමට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

කොළඹ ඔස්ට්‍රේලියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව එම පියවරයන් ගතයුතු බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *