අත්‍යවශ්‍ය රාජ්‍ය වියදම් සඳහා මුදල් ලබා දෙන ලෙස පමණක් භාණ්ඩාගාරයට උපදෙස් දෙයි.

රාජ්‍ය ආදායම් තත්ත්වය යහපත් වන තුරු රාජ්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය රජයේ වියදම් සඳහා පමණක් ප්‍රතිපාදන ලබාදෙන ලෙස මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

අරමුදල් සම්පාදනය කළ යුතු වියදම් ලැයිස්තුවට වැටුප්, ණය සේවා, විශ්‍රාම වැටුප්, රෝහල් සඳහා වෛද්‍ය සැපයුම්, අඩු ආදායම්ලාභී කණ්ඩායම් සඳහා සහනාධාර, ශිෂ්‍යත්ව, ගොවි විශ්‍රාම වැටුප්, පාසල් පෝෂණ වැඩසටහන්, රණවිරුවන් සහ ආබාධිත සොල්දාදුවන් සඳහා ගෙවීම්, උපයෝගිතා ගෙවීම්, ආහාර සැපයුම් ඇතුළත් වේ. රෝහල් සහ බන්ධනාගාර ආදිය සඳහා.

මෙම පියවර ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර එමඟින් ජනතාවගේ වඩාත් වැදගත් අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන අතර අරමුදල් අවභාවිතය වළක්වා ගත හැකිය.

වෙනත් ඕනෑම කටයුත්තක් සඳහා අරමුදල් නිකුත් කිරීම ජනතාවට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි අතර රටේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය මන්දගාමී විය හැකි බැවින් අත්‍යවශ්‍ය වියදම් ලැයිස්තුවට ඇලී සිටීමේ වැදගත්කම මහා භාණ්ඩාගාරය අවධාරණය කර ඇත.

අත්‍යවශ්‍ය වියදම් සඳහා පමණක් අරමුදල් සැපයීමේ තීරණය නිවැරදි දිශාවේ පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගනු ලබන අතර, ජාතියේ ආර්ථිකයේ ස්ථාවරත්වය සහ වර්ධනය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *