අගෝස්තු මස ඇඟලුම්, රෙදිපිළි අපනයන ආදායම ඉහළට…

  • අගෝස්තු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම US$ 1.2bn ඉහල යයි
  • ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි අපනයනය 15%කින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 565 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත
  • ජනවාරි-අගෝ. සමුච්චිත අපනයන ඩොලර් බිලියන 8.85 දක්වා 12% කින් වැඩි විය
  • සමුච්චිත ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.08 දක්වා 19% කින් ඉහළ ගොස් ඇත

රෙදිපිළි සහ ඇඟලුම් අපනයනයෙන් ඉහළ ගිය අපනයන ආදායම මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව මේ වසරේ මේ දක්වා ඉහළම වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම වාර්තා කළේ අගෝස්තු මාසයේදී බව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන ලද දත්ත පෙන්වා දෙයි.
2021 වසරේ එම මාසයට වඩා සියයට 10 කින් ඉහළ ගොස් ඩොලර් බිලියන 1.21 ක වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායමක් ඩොලර් බිලියනයකට වඩා වැඩි අපනයන ආදායමක් වාර්තා කළ අගෝස්තු මාසය අඛණ්ඩව සිව්වන මාසය බවට පත්විය.

ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි අපනයනය අගෝස්තු මාසයේදී අපනයන ආදායමෙන් අඩකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට දායක වූ අතර, එවැනි අපනයනයන් වසරකට පෙරට වඩා සියයට 15.03 කින් ඉහළ ගොස් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 565.37ක් උපයා ඇත.
තේ අපනයනය ද වසරින් වසර (YoY) සියයට 6.52 කින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 124.41 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර රබර් ආශ්‍රිත අපනයන වාර්ෂිකව සියයට 8.11 කින් ඉහළ ගොස් ඩොලර් මිලියන 99.83 ක් විය.

දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අපනයනය ද අගෝස්තු මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 45.24 දක්වා වසරින් වසර සියයට 95.23 කින් ඉහළ ගොස් ඇත.
අගෝස්තු මාසයේදී මුහුදු ආහාර අපනයන වාර්ෂිකව සියයට 37.04 කින් ඇමරිකානු ඩොලර් සියයට 25.53 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර කුළුබඩු සහ සගන්ධ තෙල් අපනයනය සියයට 0.8 කින් ඉහළ ගොස් ඩොලර් මිලියන 40.11 ක් විය.
කෙසේ වෙතත්, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන අපනයනය වසරින් වසර සියයට 10.07 කින් ඩොලර් මිලියන 114.84 ක් දක්වා පහත වැටී ඇති අතර පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනය ද සියයට 3.71 කින් ඩොලර් මිලියන 71.21 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

මේ අතර, 2022 ජනවාරි-අගෝස්තු කාලසීමාව සඳහා ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි ආනයනය සියයට 19.30 කින් වැඩි වී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.08 ක් විය.
කෙසේ වෙතත්, එම කාලපරිච්ඡේදය සඳහා තේ සහ රබර් සමුච්චිත අපනයන ආදායම සියයට 7.16 කින් සහ සියයට 0.46 කින් පහත වැටී පිළිවෙළින් ඩොලර් මිලියන 819.31 ක් සහ ඩොලර් මිලියන 705.70 ක් විය.

දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අපනයන සියයට 37.67 කින් ඉහළ ගොස් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 234.83 ක් විය.
ජනවාරි-අගෝස්තු කාලසීමාව තුළ එක්සත් ජනපදය (එක්සත් ජනපදය) ශ්‍රී ලංකාව සඳහා විශාලතම අපනයන ගමනාන්තය බවට පත් වූ අතර එම කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ඩොලර් බිලියන 8.85 ක සමුච්චිත අපනයන ආදායමෙන් ඩොලර් බිලියන 2.3 කට වඩා මඳක් වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්තා විය, එය වසරින් වසර සියයට 12.01 කින් වැඩි විය.

එක්සත් රාජධානිය (එක්සත් රාජධානිය) සහ ඉන්දියාව ලංකා නිෂ්පාදනවල දෙවන සහ තෙවන විශාලතම ගැනුම්කරුවන් විය.
කලාප අනුව, එක්සත් රාජධානිය හැර එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපා සංගමය (EU) ලංකා නිෂ්පාදනවල ඉහළම ගැනුම්කරුවන් ලෙස ඉස්මතු විය.

එක්සත් ජනපදය, යුරෝපා සංගමය සහ එක්සත් රාජධානියේ වෙළඳ සහන වලින් ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිලාභ ලබයි. 2022 ජනවාරි-අගෝස්තු කාලය තුළ, ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් (FTA) හවුල්කරුවන් වෙත අපනයනය මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනයෙන් සියයට 7.2 ක් වූ අතර එය සියයට 10.11 කින් ඉහළ ගොස් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 623.17 ක් විය.

ඉන්දියාවට කරන ලද අපනයන වාර්ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 570.46 කින් සියයට 12.77 කින් ඉහළ ගියද, සලකා බලන කාල සීමාව තුළ පකිස්තානයට අපනයනය සියයට 12.28 කින් ඩොලර් මිලියන 60.08 දක්වා අඩු විය. මේ අතර, 2022 ජනවාරි-අගෝස්තු කාලය සඳහා සේවා අපනයනවල ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.31 ක් වූ අතර එය වසරින් වසර සියයට 5.58 කින් වැඩි විය. EDB විසින් ඇස්තමේන්තු කර ඇති සේවා අපනයන ICT/BPM, ඉදිකිරීම්, මූල්‍ය සේවා සහ ප්‍රවාහන සහ සැපයුම් වලින් සමන්විත වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.