අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීම තහවුරු කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *